ایتالیا

پایتخت
زبان رسمی
آب و هوا
مساحت
دین رسمی
جمعیت
واحد پول
ارتفاع
اختلاف ساعت با ایران
شهر های مهم
;